نیچسا سیگیل

اصل و نسب
پادشاه آب عنصری

هدف
می تواند باران یا مه را کنترل کند.
ظاهر
پادشاه جوانی با موهای بور و چشم آبی با تاجی از شیشه. لباس او به نظر می رسد که از مایع آبی چرخان ساخته شده است.
عیسی جادو