ویمارون سیگیل

اصل و نسب
روح ماه

هدف
می تواند به شما بیاموزد که چگونه اشیاء را از سطح ذهنی یا اختری به سطح فیزیکی نشان دهید. دستیابی به این امر ممکن است ماهها تمرین طول بکشد، شعبده بازانی مانند کریس انجل از این سیژل برای انجام توانایی های خاصی استفاده کرده اند که توهم نیستند.
ظاهر
مردی با موهای بلند قهوه‌ای، ردای ارغوانی بر تن و آینه‌ای نقره‌ای در دست راست خود دارد.
عیسی جادو