تزافقیل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا بیناه

هدف
تزافقیل نسبت به هر رویدادی که تا کنون رخ داده است دانای کل است. تا زمانی که صداقت و صمیمیت با نیت خیر داشته باشید، تزافقیل به شما کمک خواهد کرد.
ظاهر
یک فرشته قد بلند مردانه با بال های نقره ای روشن. تزافقیل ردای سیاهی می پوشد که طلسم قرمز بر گردنش دارد. او یک میله سیاه در دست راست و یک فنجان درخشان در دست چپ خود حمل می کند. دور سر او یک دشمن مصری است، مانند دشمن اطراف ابوالهول.
عیسی جادو