چگونه SIGIL ها را ایجاد کنیم

J حرف دهم است، 10+1=0

K حرف یازدهم است، 11+1=1

از مربع زحل برای بانکداری استفاده کنید:

با دایره شروع کنید، روی عمود پایان دهید:

حذف مربع:

شما فقط یک Sigil ایجاد کردید!!!

 

 

مربع و مهر زحل

 

میدان و مهر مشتری

 

میدان و مهر مریخ

 

مربع و مهر خورشید

 

میدان و مهر زهره

 

میدان و مهر عطارد

 

میدان و مهر ماه

عیسی جادو