مپسیطال سیگیل

اصل و نسب
روح ناشناخته نپتون

هدف
می تواند به تله کینزیس، تله پاتی یا روشن بینی کمک کند. برای به دست آوردن نتیجه باید به طور منظم تمرین کنید.
ظاهر
زن جوانی با موهای سفید و چشمان سبز. او عبایی فیروزه ای و هدبند می پوشد. هدبند یک نگین بنفش دارد که ناحیه چشم سوم او را می پوشاند.
عیسی جادو