هیهایا سیگیل

اصل و نسب
فرشته ای از تیر

هدف
می تواند به شما در ساختن نمادهای جادویی قدرتمند خود و معنای واقعی نمادهای باطنی مختلف کمک کند. این نمادها هنگامی که او آن را برای شما باز می کند روی طومار او ظاهر می شوند و سپس محو می شوند، بنابراین مطمئن شوید که یک قلم و کاغذ در دایره خود نگه دارید تا آنها را ضبط کنید.
ظاهر
زن میانسال فرشته ای با موهای قرمز، ردای خاکستری و کمربند قرمز. در دست راستش طومار زردی در دست دارد.
عیسی جادو