گابریل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا یسود

هدف
می تواند به صدا زدن کمک کند، به طوری که یک فرد بتواند رویدادهای گذشته، حال یا آینده را ببیند. یک معلم عالی
ظاهر
فرشته ای بالدار با ردای بنفش و مشکی با موهای نقره ای مواج.
عیسی جادو