کمائل سیگیل

اصل و نسب
فرشته Sephirah Gevurah

هدف
اگر صادق باشید می توانید در امور حقوقی کمک کنید و عدالت را اجرا کنید. کارما به سرعت از این فرشته بزرگ می آید و می تواند به شما نشان دهد که چگونه کارمای بد را جبران کنید.
ظاهر
به عنوان یک جنگجو ظاهر می شود که پیراهنی قرمز زیر زره سبز پوشیده است و کلاهی آهنی بر سر دارد. او بالهای سبز بزرگی دارد و ترازوی عدالت را در دست دارد.
هشدار: هنگام برانگیختن این فرشته بسیار مراقب باشید، زیرا اکثر مردم نوعی کارما دارند که باید آن را اصلاح کنند، حتی اگر کارمای اجدادی یا کارمایی یکی از زندگی های گذشته شما باشد.
عیسی جادو