پارالدا سیگیل

اصل و نسب
سلطان هوای عنصری

هدف
می تواند به شما یاد دهد که چگونه تله پاتی را تمرین کنید، که انتقال یک ایده از یک فرد به فرد دیگر به صورت ذهنی است. همچنین می تواند به شما نشان دهد که چگونه یک اکسیر ایجاد کنید که به شما کمک می کند ایده ها و مفاهیم جدید را سریعتر یاد بگیرید.
ظاهر
پادشاهی که مانند یک شوالیه زره فلزی طلایی به تن دارد و ابرها را احاطه کرده است. کلاه و چکمه هایش بال دارند.
عیسی جادو