هانیل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا نتزاخ

هدف
فرشته الهام، هماهنگی و عشق. همچنین می تواند در برخی از پروژه های هنری کمک کند.
ظاهر
فرشته ای آندروژن با بال های خاکستری درشت، ردای سبزی پوشیده و فانوس قهوه ای در دست دارد.
عیسی جادو