منقل سیگیل

اصل و نسب
فرشته خورشید

هدف
می تواند به برقراری صلح در زندگی یا هماهنگی در حرفه شما کمک کند. برای کار می توانید یک سیگل شارژی را با خود بپوشید و تفاوت را ببینید.
ظاهر
یک فرشته بالدار ماده، خاکستری، ردای بنفش بر تن و چشمان سبز روشن دارد.
عیسی جادو