قاب سیگیل

اصل و نسب
گنوم پادشاه زمین عنصری

هدف
گنج یابی و کاوش های باستان شناسی
ظاهر
یک گنوم ریش‌دار کوتاه با موهای تیره و چشم‌های سبز درخشان که عبایی قهوه‌ای و آویز کریستالی مشکی پوشیده است.
عیسی جادو