فورلاخ سیگیل

اصل و نسب
فرشته ای از زمین عنصری

هدف
می تواند در جستجوی شغل، فرصت ها، فراوانی، ثبات و به دست آوردن پول کمک کند.
ظاهر
فرشته ای قد بلند و آندروژن که فقط یک ارسی بنفش تیره روی شانه راست می پوشد. فورلخ چهره زن دارد اما بدن عضلانی قوی مرد.
عیسی جادو