فالق سیگیل

اصل و نسب
روح مریخ

هدف
می تواند قدرت درونی، نشان دادن شجاعت، یا تقویت انرژی برای انجام هر کار دشواری را فراهم کند.
ظاهر
جنگجوی نیرومند با چشمان آتشین، کت قرمز کوتاهی مانند تن پوش پوشیده و شمشیر آهنی بلندی در دست راست دارد.
عیسی جادو