ساندالفون سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا ملکوت

هدف
می تواند به شما در ارتباط کمک کند یا شما را در مسیر درست در مسیر معنوی خود راهنمایی کند. او همیشه توصیه های عالی می کند.
ظاهر
یک فرشته قد بلند که لباس تمام سیاه پوشیده است. به نظر می رسد لباس او از جرقه های انرژی تاریک ساخته شده باشد، اما این جای ترس نیست، زیرا ماده تاریک و انرژی تاریکی وجود دارد که در سراسر جهان ما مانند تار عنکبوت تاریک و ریسمان ارتعاشی وجود دارد که همه چیز را به هم متصل می کند. برخی از معلمان باستان از انرژی تاریک به عنوان اتر یاد می کردند، از جمله عیسی (یشوآ) ناصری در اناجیل مختلف گنوسی منسوب به توماس (دوقلو)، فیلیپ، یهودا (یهودا)، یا مریم (میریام) مجدلیه.
عیسی جادو