شاسان سیگیل

اصل و نسب
فرمانروای فرشته ای هوای عنصری

هدف
می تواند به تغییر فشار هوا در هر جهت و ایجاد باد کمک کند. کریس آنجل شناورسازی را اینگونه انجام می دهد.
ظاهر
چهره ای زنانه و اندامی مردانه با دامن بلند قهوه ای. موجودیت آندروژن، ترکیبی از خصوصیات زن و مرد.
عیسی جادو