کروب سیگیل

اصل و نسب
فرشته زمین عنصری

هدف
می تواند به شما در نحوه استفاده از کریستال ها و جواهرات برای هر هدف جادویی کمک کند. همچنین می تواند خطوط یا بافت های روی زمین را برای شما تفسیر کند که به ژئومانسی معروف است.
ظاهر
به نظر می رسد که صورت او از سنگ تراشیده شده با حالتی بسیار جدی و بدنش کوتاه و عضلانی است. او تقریباً در هر انگشت چندین حلقه سنگهای قیمتی بزرگ دارد.
عیسی جادو