سراف سیگیل

اصل و نسب
فرشته آتش عنصری

هدف
می تواند برای انجام هر کاری به شما انرژی بدهد. Seraph همچنین می تواند تعداد زیادی از Salamander را احضار کند تا به شما در انجام اهداف مختلف کمک کند. Seraph همچنین می تواند به شما یاد دهد که چگونه معجون هایی بسازید که به شما در کنترل و مهار انرژی درون خود کمک می کند.
ظاهر
حالتی خشن با چشمانی درخشان که به نظر بسیار انتقادی است. او در شعله های نارنجی طلایی پوشیده شده و بدنی براق و نازک دارد.
عیسی جادو