ریپرینای سیگیل

اصل و نسب
روح مشتری

هدف
می تواند تغییرات اقتصادی را به دقت پیش بینی کند و به شما نشان دهد در کدام سهام سرمایه گذاری کنید.
ظاهر
مردی با سر طاووس، ردای طلایی.
عیسی جادو