رازیل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا چوکمه

هدف
می تواند درکی از جریان های انرژی در دنیای ما و نحوه استفاده از آنها برای اهداف مختلف به شما ارائه دهد. او فرشته خرد است، که توانایی عملی برای تصمیم گیری مداوم خوب در زندگی است.
ظاهر
فرشته ای بلند قامت با بال هایی به رنگ آبی آسمانی، ردایی خاکستری پوشیده که به نظر می رسد از مایعی در حال چرخش ساخته شده است. در دستانش کتاب خاکستری بزرگی گرفته و سرش با هاله ای زرد درخشان احاطه شده است.
عیسی جادو