رازیل سیگیل

Raziel SigilORIGIN Archangel of the Sephirah ChokmahPURPOSE می تواند درکی از جریان های انرژی در دنیای ما و نحوه استفاده از آنها برای اهداف مختلف به شما ارائه دهد. او فرشته حکمت است، که توانایی عملی برای تصمیم گیری مداوم خوب در زندگی است. ظاهر فرشته ای بلند قد با بال هایی به رنگ آبی آسمانی، پوشیدن ردایی خاکستری که به نظر می رسد از مایعی در حال چرخش ساخته شده است. در دستانش کتاب خاکستری بزرگی گرفته و سرش با هاله ای زرد درخشان احاطه شده است.

مپسیطال سیگیل

Mepsitahl SigilORIGIN روح ناشناخته نپتون PURPOSE می تواند به تله حرکتی، تله پاتی یا روشن بینی کمک کند. برای به دست آوردن نتیجه باید به طور منظم تمرین کنید. ظاهر یک زن جوان با موهای سفید و چشمان سبز. او عبایی فیروزه ای و هدبند می پوشد. هدبند یک نگین بنفش دارد که ناحیه چشم سوم او را می پوشاند.

عیسی جادو