هانیل سیگیل

هانیل سیگیلوریجین فرشته سفیرا نتزاچ هدف فرشته الهام، هماهنگی و عشق. همچنین می تواند در برخی از پروژه های هنری کمک کند. ظاهر یک فرشته آندروژن با بال های خاکستری بزرگ، ردای سبز پوشیده و یک فانوس قهوه ای در دست دارد.

هاگیث سیگیل

Hagith SigilORIGIN روح سیاره زهره PURPOSE می تواند تغییراتی را در درون شما برای جذب عشق ایجاد کند. همچنین ادعا می کند که به باروری مردان، زنان یا حتی زمین کمک می کند، که به کشاورزان کمک می کند. او شتر سوار است و در دست چپش گل دارد.

عیسی جادو