افیل سیگیل

Ophiel SigilORIGIN Spirit of MercuryPURPOSE می تواند به شما نشان دهد که چگونه هر نوع مراسم جادویی و حتی تمرینات روزانه را انجام دهید که به شما کمک می کند توانایی خود را برای انجام جادو به صورت ذهنی ارتقا دهید. Ophiel همچنین می تواند به شما در یافتن و تقدیس ابزار جادویی مانند پنتاکل زمین، جام آب، عصای آتش، یا خنجر هوایی کمک کند. در دست راستش یک عصا و در سمت چپش یک سگ سفید است.

هیهایا سیگیل

Hihaiah SigilORIGIN یک فرشته عطارد PURPOSE می تواند به شما در ساختن نمادهای جادویی قدرتمند از خودتان و معنای واقعی نمادهای باطنی مختلف کمک کند. این نمادها هنگامی که طومار او را برای شما باز می کند برای شما ظاهر می شود و سپس محو می شود، بنابراین مطمئن شوید که یک قلم و کاغذ در دایره خود نگه دارید تا آنها را ضبط کنید. و یک کمربند قرمز در دست راستش طومار زردی در دست دارد.

عیسی جادو