هاگیث سیگیل

اصل و نسب
روح سیاره ای زهره

هدف
می تواند تغییراتی را در درون شما برای جذب عشق ایجاد کند. همچنین ادعا می کند که به باروری مردان، زنان یا حتی زمین کمک می کند که به کشاورزان کمک می کند.
ظاهر
یک زن برهنه زیبا که فقط یک نوار پارچه سبز به دور کمرش دارد. او شتر سوار است و در دست چپش گل دارد.
عیسی جادو