تفتین سیگیل

اصل و نسب
روح اورانوس

هدف
می تواند به شما در توسعه فناوری های جدید یا بهبود فناوری های موجود کمک کند. نگاه کردن به تبلتی که او در حالت هیپنوگوژیک در دست دارد می‌تواند نگاهی اجمالی به چندین دستگاه آینده به شما بدهد که می‌تواند برای مخترعان یا حتی نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی که به دنبال ایده‌های جدید هستند مفید باشد.
ظاهر
مردی مسن با موهای بلند و سفید که ردایی از پارچه فلزی به تن دارد. در دست چپ او یک کتاب و در دست راستش یک تبلت بزرگ سیاه رنگ است که تصاویر را چشمک می زند.
عیسی جادو