تزادقیل سیگیل

اصل و نسب
فرشته سفیرا چسد

هدف
می تواند به شما در مدیریت دیپلماتیک هر موقعیتی در زندگی کمک کند. اگر در مورد انتخاب سختی گیج شده اید، این حاکم عاقل را احضار کنید تا به شما نشان دهد بهترین تصمیم کدام است.
ظاهر
فرشته ای بال سفید که ردایی آبی با موهای بلوند و چشمان آبی به تن دارد.
عیسی جادو