تارسیس سیگیل

اصل و نسب
فرشته ای از آب عنصری

هدف
می تواند به ایجاد صلح در انواع روابط کمک کند. همچنین می تواند حقیقت را در مورد جفت های روحی و سایر موضوعات عشقی توضیح دهد.
ظاهر
فرشته ای آندروژن با بالاتنه و صورت مردانه، در عین حال از کمر به پایین زن. تارسیس جامه زرد شفافی بر تن دارد.
عیسی جادو