بتور سیگیل

اصل و نسب
روح سیاره ای مشتری

هدف
معاملات تجاری، امور اقتصادی یا ارتقای شغلی. فرصت‌ها خود را نشان می‌دهند، جادو ممکن است گاهی اوقات به‌عنوان یک تصادف در نظر گرفته شود. وقتی آگاه شدید، روح القدس و خداوند را بشناسید و سپاسگزاری کنید.
ظاهر
مردی که ردای آبی فیروزه‌ای با میتر اسقف بر سر داشت. به نظر می رسد که یک طوفان رعد و برق در دوردست ها وجود دارد، زیرا نورهای تصادفی در اطراف وجود دارد.
عیسی جادو