امساریا سیگیل

اصل و نسب
موجود ناشناخته ناهید

هدف
این موجودیت می تواند به شما در ایجاد هنر یا موسیقی کمک کند
ظاهر
موهای بلوند کوتاه با چشمان سبز، توگا سبز پوشیده است
چنگ ساخته شده با شاخ را حمل می کند
عیسی جادو