افیل سیگیل

اصل و نسب
روح عطارد

هدف
می تواند به شما نشان دهد که چگونه هر نوع مراسم جادویی و حتی تمرینات روزانه را انجام دهید که به شما کمک می کند تا توانایی خود را برای انجام جادو به صورت ذهنی ارتقا دهید. Ophiel همچنین می تواند در یافتن و تقدیس ابزارهای جادویی مانند زمین پنتاکل، جام آب، عصای آتش، یا خنجر هوایی به شما کمک کند.
ظاهر
مرد جوانی با لباسی که مدام رنگش عوض می شود. در دست راستش یک عصا و در سمت چپش یک سگ سفید است.
عیسی جادو