آریل سیگیل

اصل و نسب
فرمانروای فرشته ای هوای عنصری

هدف
فالگیری را از چندین عمل معنوی و علوم طبیعی آموزش می دهد
ظاهر
مردی زنانه لاغر با بال های طلایی، کمربند طلایی و ردای خاکستری. هاله ای روشن سر را احاطه کرده است.
عیسی جادو