آرال سیگیل

اصل و نسب
موجود فرشته ای آتش

هدف
تجلی فیزیکی آتش
ظاهر
مردانه با ردای آبی روشن، کلاه ایمنی بالدار آبی روشن. آرال دارای بال های طلایی است که شعله های آتش روی آنها حرکت می کند.
عیسی جادو