آراترون سیگیلز

اصل و نسب
روح سیاره ای از زحل

هدف
آگاهی را با الهی که هدف واقعی کیمیاگری است، دوباره متحد می کند. ممکن است به تغییر عناصر کمک کند یا نام و نشانه های موجودات دیگری را به شما بدهد که می توانند به شما کمک کنند. همچنین می تواند سلامت شما را بهبود بخشد.
ظاهر
مردی ریشو که سوار اژدهای سیاه می شود. او جامه ای سیاه پوشیده از سنگ های قیمتی درخشان و رنگارنگ می پوشد.
عیسی جادو